Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Arkin is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze organisatie. Arkin hecht veel waarde aan de privacy van cliënten en bezoekers van onze locaties en de website. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Arkin persoonsgegevens verwerkt. Naast de privacyverklaring heeft Arkin een privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers van cliënten. Arkin is overigens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) niet verplicht om een privacyreglement te hebben en ook niet om deze openbaar te maken.

Persoonsgegevens
Arkin respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt vastgelegd en verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan normale persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en bijzondere persoonsgegevens zoals: informatie over je gezondheid.

Doeleinden verwerkingen
Arkin verwerkt je gegevens met bepaalde doelen. Hieronder vind je de doelen waarvoor Arkin jouw gegevens kan gebruiken:

 • Uitvoeren van de behandelingsovereenkomst met cliënten
 • Het beheer van de instelling, denk hierbij aan de (financiële) administratie van Arkin
 • Wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden
 • Het behandelen van een claim,(tucht)klacht of andere rechtsvordering
 • Verbeteren van onze dienstverlening

Rechtsgrond verwerkingen
Voor het verwerken van jouw gegevens heeft Arkin een grondslag nodig. De rechtsgronden die Arkin voornamelijk gebruikt voor het verwerken van gegevens zijn:

 • De gegeven toestemming
 • Het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Het beschermen van het vitaal belang
 • Het behartigen van het gerechtvaardigd belang

Gegevensverwerking cliënten
De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, hebben wij o.a. nodig om de door jou gevraagde zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar of gemeente) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de zorg (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Indien wij deze gegevens niet ontvangen, kunnen wij niet de gevraagde kwaliteit van zorg leveren, krijgen wij de verleende zorg niet betaald of kunnen ketenpartners hun dienstverlening niet naar jou of Arkin uitvoeren.

Arkin houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij. Je elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Arkin en wordt 20 jaar bewaard. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je elektronische dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al je persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens beveiligd en versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Alles wat je met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Je behandelaar bespreekt je situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we je wie geïnformeerd mag worden over je behandeling.

Zonder je toestemming verstrekken wij geen informatie over je behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.
Er zijn (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels, o.a.:

 • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Indien je je diagnose niet kenbaar wil maken, kun je gebruik maken van een speciale privacyverklaring die je hier kunt downloaden.
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt eveneens een beperkt aantal gegevens. Ook hiervoor geldt dat je gebruik kunt maken van de bovengenoemde privacyverklaring. Je kunt deze verklaring invullen en meenemen naar je behandelaar. De behandelaar zal ervoor zorgen dat de verklaring in het medisch dossier komt en bepaalde gegevens niet aan de NZa worden aangeleverd. Deze aanlevering bevat dan geen behandelinhoudelijke informatie.
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) heeft recht op gegevens als er een incident gemeld moet worden. Arkin hanteert bij de omgang met incidenten de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA).
 • De gemeente krijgt -in het kader van de Jeugdwet en de WMO 2015 – de vereiste gegevens om de wet uit te voeren, de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen.
 • Kwaliteitscontroles (incidentmeldingen en prismaonderzoek als kwaliteitsinstrument). Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je behandelaar bekend maken.
 • Audits en kwaliteitsvisitaties – kwaliteitstoetsing waarbij door een aselecte steekproef een dossier kan worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je behandelaar bekend maken.
 • Bijzondere (nood)situaties zoals: suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Arkin conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de daaruit voortvloeiende kindcheck.

Wetenschappelijk onderzoek
Bij Arkin wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, statistiek onderzoek en/of voor onderwijsdoeleinden kunnen veelal medische gegevens gebruikt worden. De gegevens worden hierbij gecodeerd gebruikt. Dit betekent dat je naam, adres en telefoonnummer zijn verwijderd of vervangen worden door een code of nummer.
Voor het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek wordt in beginsel per onderzoek toestemming gevraagd. De toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. Het apart om toestemming vragen hoeft overigens niet altijd, bijvoorbeeld als de onderzoeksgegevens niet te herleiden zijn naar de persoon of als het uitvragen van toestemming niet mogelijk is (iemand is bijvoorbeeld overleden of erg moeilijk te bereiken).
Indien je wenst dat jouw gegevens in z’n geheel niet worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kun je dit laten weten via onderzoek@arkin.nl

De gegevens ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek worden bewaard zo lang als nodig is om het wetenschappelijk onderzoek te voltooien. Daarna worden je gegevens verwijderd.

Gegevensverwerking website
Wij verzamelen via deze website de persoonsgegevens die nodig zijn om u beter gebruik te laten maken van de website van Arkin.


Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage en afschrift
Je hebt recht op inzage en afschrift van je (bijzondere) persoonsgegevens die worden verwerkt.

Specifiek heb je recht op inzage en op een afschrift van je cliëntendossier. Je kunt hierom verzoeken bij je regiebehandelaar. Als je dit schriftelijk doet, dan vragen wij je, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Recht op rectificatie
Als persoonsgegevens van jou feitelijk onjuist of onvolledig zijn, heb je recht op verbetering of aanvulling van deze gegevens. Voor jouw cliëntendossier geldt dat er alleen een aanvulling kan worden gemaakt op jouw dossier en geen verbetering.

Recht op verwijdering
Het recht op verwijdering van gegevens is in sommige gevallen mogelijk. Arkin kan dit verzoek weigeren indien er een uitzondering van toepassing is, bijvoorbeeld omdat wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan met jouw gegevens.

Specifiek kun je een verzoek tot vernietiging van je cliëntendossier bij de geneesheer-directeur indienen. Een verzoek tot vernietiging moet altijd schriftelijk worden ingediend. Het verzoek tot verwijdering kan worden geweigerd bijvoorbeeld om de gevraagde zorg nog te kunnen verlenen.

Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht dat je gegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dat kan alleen indien:

 • je van mening bent dat de persoonsgegevens niet juist zijn,
 • de verwerking van persoonsgegevens is onrechtmatig en wilt niet dat je gegevens worden gewist,
 • Arkin heeft de gegevens niet meer nodig voor een bepaald doel (los van het bewaren) maar jij hebt ze zelf nodig voor het instellen van een rechtsvordering,
 • of in afwachting van je (recht op) bezwaar wil je niet dat je gegevens worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens
Je hebt recht om de persoonsgegevens die je zelf aan Arkin hebt verstrekt met als rechtsgrond toestemming of voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, te verkrijgen. Ook heb je het recht om aan Arkin te vragen deze persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een andere zorgaanbieder).

Recht op bezwaar
Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt voor een expliciet en gerechtvaardigd, kun je bezwaar indienen. Arkin kan besluiten het bezwaar niet te accepteren wanneer zij van mening is dat je persoonsgegevens om zwaarwegende redenen (het gerechtvaardigd doel) toch moeten worden gebruikt.

Intrekken toestemming
Als je ons toestemming hebt verleend voor bepaalde verwerkingen, kun je deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.


Cookiebeleid
Wil je iets meer weten over de wijze waarop Arkin met de persoonsgegevens van haar cliënten en bezoekers omgaat? Bekijk dan onze pagina over cookiebeleid.

Contact
Arkin neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan.

Algemene contactgegevens
Stichting Arkin
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam
E-mailadres: info@arkin.nl
Telefoonnummer: 020-5900 5000

Indien je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens niet wordt uitgevoerd volgens de wet (AVG en UAVG), kun je een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via: functionarisgegevensbescherming@arkin.nl

Het is ook mogelijk om je klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder gegevensbescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

De laatste wijzigingen die zijn aangebracht op deze privacyverklaring, dateert van: 19/05/2023.


Arkin en haar dochterbedrijven hechten veel waarde aan het vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de aan ons verstrekte gegevens.

Binnen Arkin geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Google Analytics Privacy
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Cookies worden eveneens geplaatst ten behoeve van advertentiedoeleinden van werkenbijarkin.nl. Hierdoor kan Arkin u advertenties laten zien na uw bezoek aan werkenbijarkin.nl, ook op websites van derde partijen. Deze advertenties zijn gerelateerd aan loopbaanmogelijkheden bij Arkin en niet aan andere diensten die Arkin of de merken die vallen onder Arkin biedt.

Werkenbijarkin heeft een eigen videokanaal op YouTube. YouTube is een dienst van Google. Als u een video van werkenbijarkin bekijkt op YouTube, verwerkt Google de informatie over die activiteit. Werkenbijarkin heeft daar geen invloed op.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Communicatie / Recruitmentactiviteiten 
Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zich zelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld.